netmode.ru > KUZNETSOV > Why do I create?

Y. M. Kuznetsov

Генеральный Секретарь, КЦК
Trip → kuz!netsovkMgo
Twitter → @realkuznetsov
Telegram → @kuznetsov_kn
E-Mail → kuz@kolyma.org


Written 18th of January, 2021

Copyright © 2005 — 2022 Yuri Kuznetsov