netmode.ru > KUZNETSOV > In regards to Gurochan

Y. M. Kuznetsov

Генеральный Секретарь, КЦК
Trip → kuz!netsovkMgo
Twitter → @realkuznetsov
Telegram → @kuznetsov_kn
E-Mail → kuz@kolyma.org


Written 24th of February, 2021
[EXPUNGED]

Copyright © 2005 — 2022 Yuri Kuznetsov